Carlas allmänna villkor vid försäljning av privatägt Fordon

Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Information om Carla

Dessa allmänna villkor vid försäljning av privatägt Fordon ("Villkoren") gäller när Carla Online AB (559277-3492) ("Carla", "vi", "vår" eller "oss") köper begagnade bilar eller andra fordon (”Fordon”) av våra kunder (”Kunden” "du", ”dig” eller ”din”).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:
Telefonnummer: 08 – 792 01 01
E-postadress: hej@carla.se

Godkännande av Villkoren

Dessa Villkor utgör en integrerad del av Inköpsavtal mellan oss och Kunden. Genom att signera Inköpsavtal godkänner du dessa villkor i sin helhet.
Definitioner
”Ersättningen” avser den ersättning som Kunden får vid försäljning av ett Fordon till Carla.
"Hemsidan" avser vår hemsida (www.carla.se).
"Kontaktuppgifterna" avser uppgifterna angivna ovan under avsnittet Kontaktuppgifter.
”Inköpsavtal” avser det avtal Carla och Kunden ingår om köp av privatägt Fordon och därtill hörande tilläggsprodukter.
”Köpeskilling” avser det i Köpekontraktet överenskomna priset för ett fordon som Kunden köper av Carla.
”Leverans” avser tidpunkt då Carla hämtar Fordonet.
"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (www.carla.se/integritetspolicy) som beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter.
”Villkoren” avser dessa allmänna villkor vid försäljning av privatägt Fordon

PRODUKTEN

Beskrivning av vår produkt

Vi tillhandahåller Kunden köp av Fordon.

PRIS OCH BETALNING

Värdering och besiktning

Inför köp av ett privatägt Fordon lämnar Carla en värdering av Fordonet inklusive eventuella tillbehör. Värderingen ligger till grund för den Ersättning som kommer att erläggas som betalning till Kunden om Kunden väljer att acceptera Carlas erbjudande om köp av Kundens Fordon. Värderingen baseras på att bilen är i det skick som kan förväntas baserat på modell, årgång samt Kundens uppgifter.
Efter att Kunden accepterat Carlas erbjudande om köp baserat på Carlas värdering kommer Carla att göra en besiktning av Fordonet. Om Fordonet avviker från vad som skäligen kan förväntas har Carla rätt att justera värderingen och den erbjudna Ersättningen. Vid en sådan justering har Kunden rätt att ångra försäljningen varvid köpet återgår och utbetald Ersättning ska återbetalas omgående. Om Kunden håller fast vid köpet efter en justering ska överskjutande Ersättning återbetalas till Carla inom 10 arbetsdagar.

Betalning

Carla betalar Ersättning i samband med Leverans av bilen från Kunden. Ersättning betalas till av Kunden angivet bankkonto alternativt genom Swish. Carla gör inga betalningar med kontanter som betalningsmedel.
Betalningar kan enbart ske till en finansiell institution med säte i en medlemsnation i Europeiska unionen eller i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
Om Kunden valt att använda Fordonet som inbytesbil:
I samband med att Kunden säljer ett Fordon till Carla har Kunden möjlighet att använda Ersättningen som betalning av Köpeskilling för ett nytt Fordon som köps direkt av Carla. Ersättningen kvittas då direkt mot Köpeskillingen för det nya Fordonet istället för att betalning sker till Kundens konto.
För det fall Ersättning som används till Köpeskilling överstiger den faktiska Köpeskillingen ska resterande belopp betalas ut till av Kunden angivet konto eller Swish.
Ersättningen kan inte användas som betalning för leasing-kontrakt eller vid köp av Fordon genom någon av Carlas Parters.

LEVERANS

Fordonet (inklusive eventuell utrustning som framgår av Inköpsavtalet) ska hämtas av Carla på den adress som angivits i Inköpsavtalet. Leverans påbörjas då Carla signerat inköpsavtal och ska fullbordas senast sju (7) dagar därefter, såvida inte parterna kommit överens om annat eller om Kunden inte har möjlighet att motta leverans på de tider som Carla föreslår under de sju dagarna efter Avtalets ingående.
Carla bär kostnader för transport om inte annat har överenskommits mellan parterna.
Om Kunden och Carla har kommit överens om en annan lösning för leverans varvid en tredjeparts transportör anlitas, skall Fordonet anses vara levererat då Fordonet överlämnas till sådan transportör.
Vid Leverans ska Kunden identifiera sig och ska underteckna en leveransbekräftelse. Av leveransbekräftelsen framgår eventuella fel och brister som Carla identifierat på bilen.
Carla ansvarar för att registrera ägarbyte i samband med leverans.
I händelse av att Kunden inte lämnar Fordonet vid den överenskomna tidpunkten för leverans har Carla rätt att ta ut en inställelseersättning om 2000 SEK per gång.
Om Kunden är näringsidkare ska platsen för leverans vara Carlas säte. Om Kunden och Carla kommer överens om annan lösning såsom leverans med hjälp av en tredje parts transportör, ska Fordonet anses vara levererat då Fordonet överlämnas till sådan transportör.

FÖRSÄKRING

Kunden ansvarar för att Fordonet under den tid Kunden är registrerad som ägare på Fordonet alltid är försäkrat.

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till Fordonet stannar hos Kunden till dess att hela Ersättningen har erlagts.
När Ersättningen till fullo erlagts, ska Carla genomföra ett ägarbyte och begära att Transportstyrelsen registrerar en ägarändring.
Efter den tidpunkt Carla tar över äganderätten, oavsett om ägarändringen har hunnit registrerats, har Kunden ej rätt att företa några som helst åtgärder som tillskrivs ägare av Fordonet, såsom men ej begränsat till, uthyrning, försäljning, pantsättning av Fordonet eller liknande.

VÅRT ANSVAR

Carla ansvarar för att genomföra lämpliga undersökningar av Fordonet innan Leverans och betalning och ska omgående informera Kunden om Fordonet har sådana fel eller brister att det påverkar Ersättningen.

KUNDENS ANSVAR

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt information som grund för Carlas värdering av Fordonet.

PERSONUPPGIFTER

Carla är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss på hej@carla.se.
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att vända dig till domstol för att få din fråga prövad.

BOLAGSINFORMATION

Carla AB är registrerat i Stockholm.
Registrerad adress: Tegelbacken 4 a, 111 52 Stockholm
Organisationsnummer: 559277-3492
Momsregistreringsnummer: SE559277-349201