Senast uppdaterad: 14 April 2022

Carlas allmänna villkor vid försäljning av Fordon till Carla

ALLMÄNT

Information om Carla

Dessa allmänna villkor vid försäljning av privatägt Fordon ("Villkoren") gäller när Carla AB (559277-3492) ("Carla", "vi", "vår" eller "oss") köper begagnade bilar eller andra fordon (”Fordon”) av våra kunder (”Kunden” "du", ”dig” eller ”din”).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:
Telefonnummer: 08 – 792 01 01
E-postadress: hej@carla.se

Godkännande av Villkoren

Dessa Villkor utgör en integrerad del av Inköpsavtal mellan oss och Kunden. Genom att signera Inköpsavtal godkänner du dessa villkor i sin helhet.
Definitioner
”Ersättningen” avser den ersättning som Kunden får vid försäljning av ett Fordon till Carla.
”Hemsidan” avser vår hemsida (www.carla.se).
”Kontaktuppgifterna” avser uppgifterna angivna ovan under avsnittet Kontaktuppgifter.
”Inköpsavtal” avser det avtal Carla och Kunden ingår om försäljning av Fordon till Carla och därtill hörande tilläggsprodukter.
”Köpeskilling” avser det i Köpekontraktet överenskomna priset för ett fordon som Kunden köper av Carla.
”Upphämtning” avser tidpunkt då Carla hämtar Fordonet.
”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (www.carla.se/integritetspolicy) som beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter.
”Villkoren” avser dessa allmänna villkor vid försäljning av Fordon till Carla.

PRODUKTEN

Beskrivning av vår produkt

Vi tillhandahåller Kunden möjlighet att sälja sitt Fordon till Carla.

PRIS OCH BETALNING

Värdering och besiktning

Inför försäljning av ett Fordon till Carla lämnar Carla en värdering av Fordonet inklusive eventuella tillbehör innan Carla har besiktigat Fordonet. Värderingen ligger till grund för den Ersättning som kommer att erläggas som betalning till Kunden om Kunden väljer att acceptera Carlas erbjudande om köp av Kundens Fordon. Värderingen baseras på att bilen är i det skick som kan förväntas baserat på modell, årgång samt Kundens uppgifter.
Efter att Kunden accepterat Carlas erbjudande om köp baserat på Carlas värdering kommer Carla att göra en besiktning av Fordonet. Om Fordonet avviker från vad som avtalats, och vad som skäligen kan förväntas, har Carla rätt att justera värderingen och den erbjudna Ersättningen. Vid en sådan justering har Kunden rätt att ångra försäljningen varvid köpet återgår och eventuellt utbetald Ersättning ska återbetalas omgående. Om Kunden håller fast vid köpet efter en justering ska eventuellt utbetald överskjutande Ersättning återbetalas till Carla inom 10 arbetsdagar. Vid större avvikelser har Carla rätt att återta sitt erbjudande om köp i sin helhet. Kunden har då inte rätt till ersättning eller annan kompensation för uteblivet köp.

Betalning

Carla betalar Ersättning inom fem dagar från Upphämtning av bilen från Kunden. Ersättning betalas till av Kunden angivet bankkonto alternativt via Bankgiro. Carla gör inga betalningar med kontanter som betalningsmedel.
Betalningar kan enbart ske till en finansiell institution med säte i en medlemsnation i Europeiska unionen eller i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Om Kunden valt att använda Fordonet som inbytesbil:

I samband med att Kunden säljer ett Fordon till Carla har Carla rätt att använda Köpeskillingen som betalning av Ersättningen för det fall ett nytt Fordon köps direkt av Carla. Ersättningen kvittas då direkt mot Köpeskillingen för det nya Fordonet istället för att betalning sker till Kundens konto.
För det fall Ersättning överstiger den faktiska Köpeskillingen ska resterande belopp betalas ut till av Kunden angivet konto eller Bankgiro.
Ersättningen kan aldrig användas som betalning för leasing-kontrakt eller vid köp av Fordon genom någon av Carlas Parters.

Hantering av restskuld:

Om Fordonet är belånat kan Carla efter Kundens begäran lösa kvarvarande lån under förutsättning att Ersättningen överstiger lånet. Carla kommer efter sådan begäran att begära lösenoffert från den av Kunden angivna banken och foga offerten till Inköpsavtal. Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter för lösen av restskuld. Carla ansvarar inte för felaktig betalning eller eventuella kostnader som uppkommer på grund av felaktig eller bristande information från Kund. Carla åtar sig att så snart Carla får kännedom om att information lämnad av Kunden är felaktig eller bristfällig, eller om det framkommer andra uppgifter av vikt för lösen av lån, informera Kunden.
För det fall restskulden skulle visa sig övergå Ersättningen åligger det Kunden att lösa den del av restskulden som överstiger Ersättningen. Sådan lösen ska ske inom 10 arbetsdagar från begäran från Carla. Om så inte sker har Carla rätt att häva köpet alternativt begära ersättning från Kunden för ej löst restskuld.

UPPHÄMTNING

Fordonet (inklusive eventuell utrustning som framgår av Inköpsavtalet) ska hämtas av Carla på den adress inom Sverige som angivits i Inköpsavtalet. Upphämtning påbörjas då Carla signerat inköpsavtal och ska fullbordas senast sju (7) dagar därefter, såvida inte parterna kommit överens om annat eller om Kunden inte har möjlighet att motta upphämtning på de tider som Carla föreslår under de sju dagarna efter Avtalets ingående.
Carla bär kostnader för transport om inte annat har överenskommits mellan parterna.
Om Kunden och Carla har kommit överens om en annan lösning för Upphämtning varvid en tredjeparts transportör anlitas, skall Fordonet anses vara Upphämtad då Fordonet överlämnas till sådan transportör.
Vid Upphämtning ska Kunden identifiera sig och ska underteckna Inköpsavtal. Av upphämtningsbekräftelsen framgår eventuella fel och brister som Carla identifierat på bilen.
Carla ansvarar för att registrera ägarbyte i samband med Upphämtning.
I händelse av att Kunden inte lämnar Fordonet vid den överenskomna tidpunkten för Upphämtning har Carla rätt att ta ut en inställelseersättning om 2000 SEK per gång.
Om Kunden är näringsidkare ska platsen för Upphämtning vara Carlas säte. Om Kunden och Carla kommer överens om annan lösning såsom Upphämtning med hjälp av en tredje parts transportör, ska Fordonet anses vara levererat då Fordonet överlämnas till sådan transportör.

FÖRSÄKRING

Kunden ansvarar för att Fordonet under den tid Kunden är registrerad som ägare på Fordonet alltid är försäkrat.

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till Fordonet stannar hos Kunden till dess att hela Ersättningen har erlagts, antingen genom utförd betalning eller kvittering enligt ovan.
När Ersättningen till fullo erlagts, ska Carla genomföra ett ägarbyte och begära att Transportstyrelsen registrerar en ägarändring.
Efter den tidpunkt Carla tar över äganderätten, oavsett om ägarändringen har hunnit registrerats, har Kunden ej rätt att företa några som helst åtgärder som tillskrivs ägare av Fordonet, såsom men ej begränsat till, uthyrning, försäljning, pantsättning av Fordonet eller liknande.

VÅRT ANSVAR

Carla ansvarar för att genomföra lämpliga undersökningar av Fordonet innan Upphämtning och betalning och ska omgående informera Kunden om Fordonet har sådana fel eller brister att det påverkar Ersättningen. Carla ansvarar även för Upphämtning och transport om inget annat överenskommits.

KUNDENS ANSVAR

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt information som grund för Carlas värdering av Fordonet samt annan information som behövs för genomförande av köpet. Kunden ansvarar även för att finnas tillgänglig för genomförande av Upphämtning.

PERSONUPPGIFTER

Carla är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss på hej@carla.se.
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att vända dig till domstol för att få din fråga prövad.

BOLAGSINFORMATION

Carla AB är registrerat i Stockholm.
Registrerad adress: Drottninggatan 91, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 559277-3492
Momsregistreringsnummer: SE559277-349201