Carlas allmänna villkor avseende Tjänsten

Senast uppdaterad: 14 Oktober 2021

Allmänt

Information om Carla

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för de tjänster som beskrivs under avsnittet Tjänsten nedan, som Carla AB (559277-3492) ("Carla", "vi", "oss", "vår") tillhandahåller våra kunder ( "du", "dig", eller "din")
Vår dröm är att alla ska kunna hitta och skaffa rätt bil utifrån sina behov och möjligheter. Det gör vi genom att erbjuda rådgivning och guidning som alltid är oberoende, personlig och sätter dig som kund främst.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:
Telefonnummer: 08-792 01 01
E-postadress: hej@carla.se

Godkännande av villkoren

För att kunna använda Tjänsten och för att kunna registrera ett Konto behöver du först godkänna Villkoren. Du lämnar ditt godkännande via Hemsidan i samband med att du skickar in dina uppgifter till oss eller när du registrerar ett Konto.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

"Funktionerna"

Avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan"

Avser vår hemsida (www.carla.se).

"Kontot"

Avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan.

"Kontaktuppgifterna"

Avser uppgifterna angivna ovan under avsnittet Kontaktuppgifter.

”Integritetspolicy”

Avser vår Integritetspolicy (www.carla.se/integritetspolicy) som beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter.

”Tjänsten”

Avser de tjänster som beskrivs under avsnittet Tjänsten nedan och som tillgängliggörs via Hemsidan, tillsammans med tillhörande information om produkter, utrustning, tjänster och annan information som vi tillhandahåller dig.

Tjänsten

Beskrivning av Tjänsten

Vi tillhandahåller kunder information/rådgivning om bilar, leasingerbjudanden, och därtill hörande kringtjänster/produkter, exempelvis men ej begränsat till: utrustning/ tjänster för laddning av fordon, parkering, finansiering, service, däck, och transporttjänster. Vi tillhandahåller även köp av bilar genom tredje part eller direkt från Carla. När du köper en bil eller tjänst direkt av oss gäller särskilda villkor som du får godkänna vid köpet.
När en kund har hittat ett erbjudande som denne är intresserad av som tillhandahålls av en återförsäljare, sätter vi kunden i kontakt med återförsäljaren av aktuell produkt/tjänst (våra "Partners"). Partner ansvarar då för det avtal Kunden och Partnern ingår. Vi förmedlar även kontakt med våra Partners utan föregående rådgivning. Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten kan du komma att erbjudas möjligheten att skapa ett Konto. Du får endast registrera och vara innehavare till ett (1) Konto.

Betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms, om inte annat anges.

Tillhandahållande av rådgivning

Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när och var vi tillhandahåller rådgivning.

Erbjudande om återbäring

Från tid till annan kan Carla erbjuda dig som kund återbäring, så kallad ”cash back”. Detta innebär att du, om du tecknar ett leasingavtal med eller köper en bil från oss eller en av våra Partners, kan erhålla en rabatt, som betalas ut av Carla till dig. För att du skall kunna erhålla sådant erbjudande om återbäring gäller följande bland annat:
 • Du ska ha fått rådgivning av oss eller i övrigt använt Tjänsten och du ska vara avtalspart i leasing- eller köpeavtalet med oss eller vår Partner. Leasing-/köpeavtalet ska ha ingåtts som en direkt följd av vår rådgivning eller kontaktförmedling och du ska agera i egenskap av privatperson.
 • Erbjudandet kan nyttjas max en gång per år, per person.
 • Du skall vid behov kunna styrka att leasingen/köpet genomförts om detta skett via en Partner, genom att skicka oss en digital kopia av undertecknat leasing- eller köpeavtal. Vi förbehåller oss rätten att verifiera att sådant avtal är giltigt och korrekt med vår Partner i fråga.
 • Du behöver ha ett svenskt bankkonto i ditt namn.
 • Återbäringens storlek kan komma att variera över tid, och för att ha rätt till återbäring behöver du köpa/leasa bil inom den tidsram som anges i marknadsföringen av erbjudandet.
 • Om det finns skälig grund för misstanke om missbruk av erbjudandet, enligt Carlas bedömning, förbehåller vi oss rätten att neka återbäring.
Det är Carla som ensidigt bedömer om du är kvalificerad för återbäring eller inte. Om vi bedömer att du är kvalificerad för återbäring kommer utbetalning att ske vanligtvis 2–4 veckor efter att du ingått avtal om köp/ leasing. För att kunna göra utbetalning kommer vi att behöva få tillgång till relevanta uppgifter, såsom bankkontonummer.

Dina skyldigheter

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).
Du får inte ingå avtal om Tjänsten eller använda Funktionerna (förutom Hemsidan) om du är under arton (18) år.
För att slutligen köpa eller leasa en bil av oss eller vår Partner behöver du ha körkort och uppfylla de övriga krav, exempelvis om kreditvärdighet, som vi eller vår Partner ställer.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter och Villkoren. Du får endast använda Tjänsten för dess avsedda ändamål och inte för något annat ändamål. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.
Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker på Kontot. Inloggningsuppgifter till Kontot ska alltid förvaras säkert. Det är förbjudet att dela information om Kontot med tredje part och att överlåta Kontot till tredje part. Om du misstänker att Kontot eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.
Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:
 • åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.
Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar Kontot har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned Kontot. Detta gäller även om du inte följer Villkoren eller andra tvingande regler eller om vi har skäl att misstänka att du använder Tjänsten för annat än avtalat ändamål eller att obehöriga personer fått tillgång till Kontot. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot Villkoren.

Pris och betalning

Du erlägger inte någon betalning för Tjänsten om inget annat anges.

Avslut av kontot

Du kan när som helst avsluta och radera Kontot genom att kontakta oss via Kontaktuppgifterna. Vi kommer då att radera eller anonymisera all personlig information om dig som finns i anslutning till Kontot, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Vårt ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:
 • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt och med korrekt och nödvändig kompetens.
 • Tar vara på dina intressen och konsulterar dig för att undvika missförstånd när så är nödvändigt.
 • Tillhandahåller material som är nödvändigt för Tjänsten.
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot marknadsföringslagen.
 • Avråder dig från att använda Tjänsten om den inte skulle vara till nytta för dig.
 • Tjänsten omfattar rådgivning och/eller förmedling av kontakt inför ett eventuellt avtal som du kan komma att ingå med någon eller några av våra Partners. Det är du som fattar beslutet huruvida du vill ingå sådant avtal eller inte. Carla tar därför inte något som helst ansvar för ett sådant beslut eller för ett sådant avtal som ingås mellan dig och våra Partners.

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen.

Personuppgifter

Carla är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Immateriella rättigheter

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Carla. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Funktionerna och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och vårt rättsförhållande i övrigt.

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom Kontaktuppgifterna.
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.
Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

Bolagsinformation

Carla AB är registrerat i Stockholm.
Registrerad adress: Drottninggatan 91, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 559277-3492
Momsregistreringsnummer: SE559277-349201